Stichting ICTU

Stichting ICTU

Branche
ICT - Overheid
Website
http://www.ictu.nl
Overige informatie

Bezoekadres hoofdgebouw
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN  Den Haag

Postadres:
Postbus 84011
2508 AA  Den Haag
Telefoon: 070-8887777
E-mail: info@ictu.nl

Van en voor overheden
De stichting ICTU werd op 11 april 2001 opgericht door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten. ICTU is een instelling van en voor overheden. Voor overheden, omdat ICTU in het leven is geroepen om uitsluitend opdrachten voor overheden uit te voeren. Van overheden mag heel letterlijk worden begrepen. Overheden die ICTU een opdracht geven, worden deelnemer in de stichting.

Bestuurlijke context
De verantwoordelijkheid voor het beheer van ICTU ligt primair bij het ICTU-bestuur. Daarin zijn alle overheidslagen vertegenwoordigd: rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft statutair bevoegdheden om te sturen op de hoofdlijnen van het beheer. Hij heeft het goedkeuringsrecht voor de jaarstukken van de stichting.

Doel en werkveld
Het werkveld van ICTU is de elektronische overheid. De elektronische overheid zorgt voor het verbeteren van zowel de werkprocessen bij overheden als de dienstverlening aan de maatschappij en de interactie met burgers. De achterliggende waarden zijn op zichzelf niet nieuw. Wel brengt de inzet van elektronische middelen bij de overheid nieuwe vormen van klantgerichtheid en efficiency met zich mee en zorgt daarmee voor een nieuw elan.

ICTU werkt in opdracht van overheden aan ICT-vraagstukken met een generiek karakter. Het doel van ICTU is de overheidsdoelstellingen op ICT-gebied optimaal te realiseren door samenwerking tussen overheden te stimuleren en te faciliteren. Daarbij beweegt ICTU zich tussen beleidsontwikkeling en uitvoering. Beleid wordt hier omgezet in concrete projecten. Hierbij gaat het om taken die gewoonlijk tot het domein van de overheid behoren. Een opdracht aan ICTU is dus een vorm van inbesteding. ICTU wil zich onderscheiden door tastbare resultaten: waar ICTU is geweest, is werkelijk iets tot stand gebracht.

Missie en statutaire doelstelling
De missie van ICTU luidt: “ICTU helpt overheden beter te presteren met ICT.”
De statutaire doelstelling van ICTU is: overheden te ondersteunen om innovatieve toepassingen op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie, hierna te noemen: “ICT, te ontwikkelen, te introduceren en te implementeren bij deze overheden, alsmede om die overheden daarbij te faciliteren, en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.”

C-stories

C-stories van deze company

Meer C-stories

Meer C-stories

CStories.nl is een uitgave van Adformix.
© 2018 c-stories.nl - alle rechten voorbehouden.